Voorwaarden waaraan een deelnemer zich te allen tijde dient te conformeren:

> Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg alle uitingen welke toekomen en betrekking hebben op het Wooncafé en/of Stichting Starter aan te passen c.q. te wijzigen, conform bescherming auteursrechten en creatief eigendom zal er gesanctioneerd worden

> Bij te late aanlevering van documenten, buiten de afgesproken deadline zullen er extra kosten in rekening gebracht worden welke vooraf gecommuniceerd worden dit geldt ook voor de aan te leveren stukken van de overige deelnemers van het evenement

> Stichting Starter kan niet aansprakelijk gesteld worden indien stukken te laat aangeleverd worden door opdrachtgever, voor het niet behalen van de deadline

> Het is niet toegestaan om eigen drukwerk c.q. advertentiemateriaal uit te brengen waarin de uitingen van het Wooncafé worden gebruikt zonder overleg vooraf. Het promotiemateriaal wordt kant-en-klaar, en indien nodig op maat gemaakt, in de lay-out van het Wooncafé welke voor alle promotieactiviteiten t.b.v. het Wooncafé gebruikt dienen te worden bij opdrachtgever aangeleverd

> Drukwerk dient te allen tijde via de leverancier van het Wooncafé te worden gedrukt

> Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de persberichten van het Wooncafé c.q. Stichting Starter komen deze eigen geschreven persberichten voor eigen risico, de Stichting onttrekt zich van ieder citaat uit naam van het Wooncafé welke niet vooraf gecontroleerd en gefiatteerd is

> Bij vragen over het Wooncafé en/of Stichting Starter door de media zal deze media doorverwezen worden naar de woordvoerder van Stichting Starter, welke per evenement aan u wordt bekendgemaakt

Betalingcondities

> Na het voltooien van uw aanmelding ontvangt u een eerste factuur met 50% van het totaalbedrag. U wordt verzocht deze factuur binnen 7 dagen te voldoen. Na ontvangst van deze 50% zal de dienstverlening en begeleiding van start gaan.

> De tweede factuur voor de resterende 50% volgt na opmaak van het drukwerk. Na ontvangst hiervan volgt toestemming om al het drukwerk te laten leveren.

> Factureren ontvangt u namens Stichting Starter, daar het Wooncafé een initiatief is van Stichting Starter.